en

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Dutch Standard Events BV

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Standard Events BV en alle overeenkomsten waarbij een opdrachtgever aan Dutch Standard Events BV de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden met betrekking tot een evenement in de meest ruime zin van het woord, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Dutch Standard Events BV zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De Opdrachtgever is verplicht om (I) alle door Dutch Standard Events BV gevraagde gegevens, inlichtingen en bescheiden en (II) alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn onverwijld aan Dutch Standard Events BV volledig en correct te verschaffen, op grond waarvan Dutch Standard Events BV een aanbieding aan de Opdrachtgever zal doen en – in geval van een overeenkomst tot opdracht – daaraan uitvoering zal even.

2.3 Indien bedoelde gegevens, inlichtingen en bescheiden niet volledig of correct door de opdrachtgever blijken te zijn verschaft, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Dutch Standard Events BV gerechtigd zijn om – naar eigen keuze – de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, steeds onverminderd de verplichting van de opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Dutch Standard Events BV te voldoen.

2.4 Een overeenkomst tot opdracht komt eerst tot stand nadat een aanbieding van Dutch Standard Events BV door de Opdrachtgever onvoorwaardelijk schriftelijk is bevestigd en nadien door Dutch Standard Events BV schriftelijk is herbevestigd.

Artikel 3 – Vergoeding en betaling

3.1 Alle vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

3.2 De Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen voorafgaand aan de voorbereiding en uitvoering van de door partijen overeengekomen werkzaamheden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.3 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn voldoet, zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en over het verschuldigde een rente van 1,5% per maand of een gedeelte van een maand aan Dutch Standard Events BV verschuldigd zijn.

3.4 Indien de Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Dutch Standard Events BV haar vordering ter incasso uit handen geven en dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en waarbij een minimum van € 500,00 (exclusief BTW) zal gelden, door de opdrachtgever aan Dutch Standard Events BV te worden vergoed.

Artikel 4 – Geheimhouding

4.1 Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, informatie en bescheiden van vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.

Artikel 5 – Ingebrekestelling en aansprakelijkheid

5.1 Dutch Standard Events BV is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij geen gehoor heeft gegeven aan een schriftelijke ingebrekestelling door de Opdrachtgever met inachtneming van een redelijke termijn.

5.2 Dutch Standard Events BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van Dutch Standard Events BV in de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering door of vanwege Dutch Standard Events BV van haar werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dutch Standard Events BV.

5.3 Indien en voor zover Dutch Standard Events BV onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Dutch Standard Events BV zou worden uitgekeerd. Op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever zal Dutch Standard Events BV een afschrift van de verzekeringspolis en – voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand stellen.

5.4 De Opdrachtgever zal Dutch Standard Events BV vrijwaren van alle aanspraken van derden terzake van schade waarvoor zij als gevolg van het bovenstaande niet aansprakelijk is.

5.5 De opdrachtgever kan Dutch Standard Events BV niet aansprakelijk stellen voor op enige wijze falen van toeleveranciers in welke vorm dan ook. Eventuele schade kan door Dutch Standard Events BV namens Opdrachtgever worden verhaald op deze toeleveranciers. Het is niet toegestaan dat Opdrachtgever betalingen opschort aan Dutch Standard Events BV vanwege openstaande schadeclaims richting toeleveranciers.

Artikel 6 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is jegens Dutch Standard Events BV verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking hebben op enige activiteit van de Opdrachtgever, onverkort na te komen.

6.2 De Opdrachtgever garandeert jegens Dutch Standard Events BV over alle vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot het evenement in verband waarmee Dutch Standard Events BV haar werkzaamheden verricht en de Opdrachtgever zal Dutch Standard Events BV desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden terzake en/of een afschrift daarvan aan Dutch Standard Events BV ter beschikking stellen.

6.3 De Opdrachtgever zal Dutch Standard Events BV steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met het evenement.

6.4 De Opdrachtgever zal de deelnemers, bezoekers en medewerkers van het evenement steeds onverwijld informeren betreffende de werkzaamheden en bevoegdheden van Dutch Standard Events BV.

6.5 De Opdrachtgever zal met betrekking tot het evenement in verband waarmee Dutch Standard Events BV haar werkzaamheden verricht, niet aan een derde enige opdracht (doen) geven om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van Dutch Standard Events BV, dan wel deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Standard Events BV.

6.6 De Opdrachtgever zal Dutch Standard Events BV volledig in staat stellen om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten.

6.7 Indien de Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, niet of niet naar behoren nakomt, zal de opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Dutch Standard Events BV gerechtigd zijn om de overeenkomst met

onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de overeengekomen vergoeding volledig aan Dutch Standard Events BV te voldoen.

Artikel 7 – Uitbesteding, wijzigingen en meerwerk (meerkosten)

7.1 Dutch Standard Events BV is gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een derde uit te besteden, met dien verstande, dat zulks niet mag leiden tot een resultaat waarbij de Opdrachtgever een wezenlijk andere prestatie dan de overeengekomen prestatie ontvangt.

7.2 Indien een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Dutch Standard Events BV in verband met het evenement zulks naar het oordeel van Dutch Standard Events BV noodzakelijk maakt, zal Dutch Standard Events BV gerechtigd zijn om na voorafgaand overleg met de opdrachtgever naar eigen inzicht de overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen. Indien voor de werkzaamheden van Dutch Standard Events BV een vaste prijs is overeengekomen, zal iedere overschrijding daarvan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever behoeven. De Opdrachtgever is alsdan gehouden bedoeld meerwerk pro rata aan Dutch Standard Events BV te vergoeden, alsmede de additionele kosten.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

8.1 Dutch Standard Events BV behoudt zich de eigendom van de eventueel door haar geleverde of te leveren zaken voor, totdat al hetgeen de Opdrachtgever aan Dutch Standard Events BV uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, door de opdrachtgever zal zijn voldaan. De eigendom van de eventueel aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Dutch Standard Events BV.

8.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op aanbiedingen, rapporten, voorstellen, concepten en alle andere voor de Opdrachtgever gerealiseerde zaken en/of documenten, waarin mede begrepen de eventueel aan de Opdrachtgever geleverde gegevens c.q. programmatuur, blijven te allen tijde bij Dutch Standard Events BV of haar licentiegevers berusten. De Opdrachtgever is niet gerechtigd, behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Standard Events BV, genoemde bescheiden c.q. documenten te gebruiken, te verveelvoudigen dan wel openbaar te maken, anders dan in het kader van de overeenkomst.

8.3 Bij overtreding van het hierboven onder artikel 8.1 en/of artikel 8.2 bepaalde is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding een bedrag van € 10.000,00 aan Dutch Standard Events BV verschuldigd, onverminderd enig ander aan Dutch Standard Events BV toekomend recht.

Artikel 9 – Reclames

9.1 De Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door Dutch Standard Events BV van de overeenkomst onverwijld na constatering aan Dutch Standard Events BV mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen zeven (7) dagen Dutch Standard Events BV schriftelijk te bevestigen. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Dutch Standard Events BV geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 In geval van overmacht zal Dutch Standard Events BV zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Dutch Standard Events BV onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Dutch Standard Events BV jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van Dutch Standard Events BV kan worden verlangd. 

10.2 De omstandigheden, die in ieder geval niet voor rekening en risico van Dutch Standard Events BV komen zijn:

 • Gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan Dutch Standard Events BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
 • Ongeschiktheid van zaken waarvan Dutch Standard Events BV bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt;
 • Werkstaking, werkuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, machinebreuk, verkeersstoringen, energiestoringen, bezorgingproblemen, gewijzigde regelgeving, maatregelen van overheidswege, niet-nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers (waaronder mede begrepen energiebedrijven en leveranciers van computer- en telefoonapparatuur),
 • Storingen in de productie, extreme weersomstandigheden, vorst, natuurrampen, epidemie, pandemie en oorlog en/of oorlogsdreiging.

Artikel 11 – Ontbinding

11.1 Dutch Standard Events BV is gerechtigd om de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel – naar eigen keuze – de verdere uitvoering van de

overeenkomst op te schorten, indien:

 1. De Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien;
 2. De Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 3. De Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt;
 4. De Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 5. De rechtspersoon van de opdrachtgever wordt ontbonden of de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd;

Artikel 12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op de overeenkomst tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13 – Annulering

13.1 De wederpartij dient de annulering van de overeenkomst per direct middels een aangetekend schrijven aan Dutch Standard Events BV mede te delen.

13.2 De Opdrachtgevers is in alle gevallen, ongeacht het moment of reden van annulering, 100% van de bureaukosten verschuldigd aan Dutch Standard Events BV. Dit betreft tevens het nog niet gefactureerde deel van de bureaukosten ten tijde van de annulering. 

13.2 Bij annulering, ongeacht het moment of reden van annulering, gelden de annuleringsvoorwaarden van de toeleveranciers aan wie Dutch Standard Events BV tot op dat moment namens de opdrachtgever verplichtingen is aangegaan. Dit geldt ook voor verplichtingen die nog niet aan Dutch Standard zijn gefactureerd. Dutch Standard zal in alle gevallen van annulering een uiterste inspanning verrichten om de kosten voor de Opdrachtgever te verlagen. Kosten die niet worden gemaakt, zullen aan de Opdrachtgever worden terugbetaald. 

13.5 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wilt uitstellen naar een andere datum binnen hetzelfde jaar is Dutch Standard Events BV gerechtigd tot een additionele 50% over de bureaukosten. Uitstel naar een volgend jaar wordt beschouwd als annulering.

Artikel 14 – Optredens

14.1 Indien en voor zover Dutch Standard Events BV ingevolge de overeenkomst verantwoordelijk is voor de optredens van artiesten en tenzij partijen anders zijn overeengekomen, garandeert de opdrachtgever en zonder dat hieraan nadere kosten voor Dutch Standard Events BV verbonden zijn:

 • De beschikbaarheid van (met een zgn. unieke sleutel) af te sluiten kleedaccommodaties ten behoeve van de optredende artiesten;
 • De beschikbaarheid van voldoende consumpties (spijzen en dranken) ten behoeve van de optredende artiesten en medewerkers van of vanwege Dutch Standard Events BV;
 • De aanwezigheid van voldoende personeel van een particuliere beveiligingsorganisatie, voor zover noodzakelijk;
 • Dat er zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Standard Events BV geen geluids- en/of beeldopnamen van enig optreden zullen worden vervaardigd;
 • Dat zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Standard Events BV geen producten, die betrekking hebben op de optredende artiesten, ter gelegenheid van het evenement worden verspreid c.q. verkocht ter plaatste alwaar het optreden plaatsvindt en de directe omgeving daarvan;
 • Dat al het publiciteitsmateriaal met betrekking tot het evenement, voor zover enige optredende artiest daarin wordt vermeld c.q. afgebeeld, vooraf ter goedkeuring aan Dutch Standard Events BV wordt voorgelegd;
 • Dat de Opdrachtgever in verband met de optredens en het voorgaande de aanwijzingen van Dutch Standard Events BV opvolgt.

Artikel 15 – Gebruik van muziekwerken en opnamen

15.1 Indien ter gelegenheid van het evenement, al dan niet in het kader van de uitvoering door Dutch Standard Events BV van haar werkzaamheden ingevolge de overeenkomst, muziekwerken, audiovisuele werken of andere auteursrechtelijk beschermde werken worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, dan wel muziekopnamen worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zal het de verantwoordelijkheid zijn van de Opdrachtgevers, volgens de voorwaarden zoals deze in de Overeenkomst staan omschreven, om daartoe de toestemming van de rechthebbenden te verkrijgen, c.q. met collectieve rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra en Sena te contracteren, c.q. de door hen verlangde vergoeding af te dragen.

Artikel 16 – Catering

16.1 Indien Dutch Standard Events BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor catering (i.c. het verstrekken van spijzen en/of dranken), zal het door de Opdrachtgever aan Dutch Standard Events BV vooraf opgegeven aantal personen, waarop zulks betrekking heeft, bindend zijn. Indien blijkt dat Dutch Standard Events BV of het door Dutch Standard Events BV ingeschakelde cateringbedrijf voor meer personen dan door Opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Dutch Standard Events BV gerechtigd om of de levering aan meer personen dan overeengekomen te weigeren, of de levering aan personen als meerwerk te aanvaarden. Het door Dutch Standard Events BV of het door Dutch Standard Events BV ingeschakelde cateringbedrijf getelde aantal aanwezige personen, verminderd met het vooraf gemelde aantal personen, is bindend als basis voor de berekening van het meerwerk.

Artikel 17 – Transport

17.1 Indien Dutch Standard Events BV in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verantwoordelijk is voor het vervoer van personen en/of het transport van zaken en Dutch Standard Events BV daarvoor enige derde organisatie inschakelt, zoals een luchtvaartorganisatie c.q. vervoers- of transportonderneming, zullen de door deze derden gehanteerde algemene voorwaarden mede van toepassing zijn op de overeenkomst. De

Opdrachtgever aanvaardt hierbij de toepasselijkheid van bedoelde algemene voorwaarden, waarvan door Dutch Standard Events BV op zijn verzoek een afschrift aan de opdrachtgever ter beschikking zal worden gesteld.

Artikel 18 – Tijdstip van aanvang en einde van het evenement

18.1 De door de Opdrachtgever aan Dutch Standard Events BV vooraf gemelde tijden van aanvang en einde van het evenement zijn bindend. Indien de Opdrachtgever tijdens de voorbereiding of uitvoering van het evenement Dutch Standard Events BV verzoekt de

gemelde eindtijd naar een later tijdstip te wijzigen, is Dutch Standard Events BV gerechtigd om naar eigen inzicht dit verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk te aanvaarden.

18.2 Dutch Standard Events BV is tevens gerechtigd om het evenement, in overleg met de Opdrachtgever, stop te zetten mochten er gebeurtenissen plaatsvinden waardoor zaken en/of personen in een bedreigende situatie terecht (zullen) komen.

Artikel 19 – Verzekering

19.1 Dutch Standard Events BV heeft een doorlopende evenementenverzekering waarin het evenement van de Opdrachtgevers is verzekerd. Alle eigen risico bedragen welke horen bij schades of andere aanspraken op de verzekering van Dutch Standard Events BV,

komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze eigen risico bedragen zijn op verzoek beschikbaar.

Artikel 20 – Afwerving personeel en leveranciers

Het is de Opdrachtgever verboden medewerkers van Dutch Standard Events BV te benaderen om hen een dienstverband aan te bieden. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Tevens is het Opdrachtgever verboden om personen en ondernemingen die door Dutch Standard Events BV zijn ingeschakeld voor de uitvoering van deze overeenkomst direct te benaderen. Ook laat Opdrachtgever hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Deze verboden gelden gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op deze verboden gelden één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 21 – Wijzigen aantal gasten

Wijzigingen in het aantal gasten dienen uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het evenement door Opdrachtgever schriftelijk aan Dutch Standard Events BV te worden doorgegeven. Afschalen van het aantal gasten kan met maximaal 10% van het in de Opdrachtbevestiging overeengekomen aantal gasten. Opschalen van het aantal gasten heeft als direct gevolg dat de relevante en gerelateerde kosten verhoudingsgewijs stijgen, zonder noodzakelijk akkoord van de Opdrachtgever.  

Artikel 22 – Gebruik beeldmateriaal

Het is Dutch Standard Events BV toegestaan zonder expliciete toestemming van Opdrachtgever beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het evenement te delen via online en offline kanalen.